I Lov om hegn nr. 59 af 19. januar 2007 står:.

§ 11:

Hegn langs gade, vej, sti eller plads, som er åben for almindelig færdsel eller udlagt til brug for flere særskilt matrikulerede og i særligt eje værende ejendomme, skal rejses helt på egen grund og levende hegn plantes i en sådan afstand fra vejens areal, at bevoksningen til enhver tid kan holdes inden for skellinien.På Generalforsamlingen den 26. marts 2012 blev følgende tekst godkendt til vedtægterne:

“For at opnå et ensartet udseende skal hække som grænser mod offentlige eller fælles arealer klippes to gange om året: en gang inden udgangen af juni og en gang inden udgangen af september. Der skal tilstræbes en ensartet højde på 180 cm og ensartet bredde således at hækkene ikke breder sig ud over fortov jf. gældende lovgivning. Såfremt hækkene ikke er klippet jf. ovenstående kan Bestyrelsen med 14 dages varsel iværksætte klipning af hækken for grundejerens regning.”